Ukázka léčby 4

Pacientka se skeletální i dentální II. třídou v adolescenčním věku před léčbou
(Dospívající pacientka s ortodontickou vadou zubní i čelistní, s předkusem)

Pacientka po léčbě extraorálním tahem a fixním ortodontickým aparátem
(Po léčbě vnějším tahem a fixními aparáty v obou čelistech)

Profil pacientky před léčbou a po léčbě